Generelle forretnings- og leveringsvilkår hos TeamShirts

§ 1 Generelt

Din avtalepartner for alle bestillinger fra nettilbudet til TeamShirts er selskapet sprd.net AG, Gießerstraße 27, 04229 Leipzig, Tyskland (registrert i handelsregisteret ved Amtsgericht Leipzig, HRB 22478), heretter kalt "TeamShirts".

Motstridende eller avvikende vilkår fra kundens side er bare forpliktende hvis TeamShirts har godkjent disse skriftlig.

§ 2 Avtaleinngåelse

(1) "Tilbud" på nettstedet er en uforpliktende oppfordring til kunden om å bestille hos TeamShirts.

(2) Kunden kan legge et valgt eller designet produkt uforpliktende i den virtuelle handlevognen. Innholdet i handlevognen kan når som helst vises med et klikk på "Handlevogn"-knappen. Produktene kan fjernes fra handlevognen igjen ved å klikke på "Slett"-knappen. Hvis kunden vil kjøpe produktene i handlevognen, må han eller hun klikke på knappen "Gå til kassen".

(3) Ved å sende inn det utfylte bestillingsskjemaet på nettsiden til TeamShirts med knappen "Kjøp nå" legger kunden inn et forpliktende tilbud om inngåelse av en avtale med TeamShirts. Før innsendingen har kunden muligheten til å kontrollere på oversiktssiden at opplysningene er korrekte, og korrigere disse ved å bruke "Tilbake"-knappen i nettleseren.

Når kunden har sendt inn sitt tilbud, sender TeamShirts kunden en e-post med en bestillingsbekreftelse, og kontrollerer om kundens tilbud er gjennomførbart. Bestillingsbekreftelsen betyr ikke at tilbudet godtas, men er bare ment å informere kunden om at bestillingen har kommet inn hos TeamShirts. Avtalen kommer først i stand når TeamShirts sender det bestilte produktet til kunden og bekrefter forsendelsen til kunden i en annen e-post (forsendelsesbekreftelse) innen maks 4 dager. Dette gjelder ikke hvis kunden velger betalingsmetoden "Forhåndsbetaling" under bestillingen, i dette tilfellet vil allerede oppfordringen til å betale bety en godkjenning av tilbudet, som utføres innen maks 2 dager etter kundens innsending av et forpliktende tilbud innenfor rammen av bestillingsbekreftelsen. For bestillingsprosessen står for øyeblikket følgende språk til disposisjon: Tysk, fransk, engelsk, nederlandsk. TeamShirts lagrer avtaleinformasjonen og sender kunden bestillingsopplysningene og disse generelle forretnings- og leveringsvilkårene per e-post. De generelle forretnings- og leveringsvilkårene er også å finne på https://www.teamshirts.no/forretningsvilkaar. Detaljene i tidligere bestillinger er også tilgjengelig på kundens brukerkonto på TeamShirts' nettside.

(4) Avtaleinngåelsen skjer med forbehold om at vi selv mottar komplette leveringer i rett tid. Dette forbeholdet gjelder ikke ved korte leveringsforstyrrelser eller hvis TeamShirts står ansvarlig for den manglende leveringen, og særlig hvis TeamShirts forsømmer å utføre en tilstrekkelig erstatningsbestilling i rett tid. Kunden blir informert hvis ytelsen ikke er tilgjengelig. Hvis kunden da allerede har betalt, blir betalingen refundert.

§ 3 Levering/frakt

(1) Leveringen skjer med en fraktleverandør TeamShirts velger. Kunden betaler fraktkostnadene, som avhenger av bestillingsverdien og stedet det skal leveres til. Aktuelle fraktkostnader er å finne på https://www.teamshirts.no/faq/hvilke-fraktutgifter-kan-oppsta.

(2) TeamShirts har bare rett til å utføre delleveringer dersom

a) delleveringer kan benyttes innenfor rammen av det avtalte formålet

b) leveringen av resten av de bestilte varene er sikret

c) dette ikke medfører urimelig ekstra innsats eller ekstra kostnader for oppdragsgiveren

§ 4 Betaling

(1) Kunden kan velge å betale med kontotrekk (SEPA-basismandat), kredittkort, forhåndsbetaling eller andre betalingsmetoder. TeamShirts forbeholder seg retten til å begrense hvilke betalingsmetoder kunden kan velge mellom avhengig av bestillingsverdien, forsendelsesregionen og andre saklige kriterier. Ved betaling med kontotrekk (SEPA-basismandat) sender TeamShirts kunden en forhåndsvarsel (pre-notification) etter at bestillingen er utført innenfor rammen av bestillingsbekreftelsen. Kontotrekket utføres hos banker i Tyskland, Østerrike og Spania tidligst 1 dag etter tilsending av forhåndsvarselet, ved banker i andre land tidligst 5 dager etter tilsending av forhåndsvarselet.

(2) Hvis betalingsmetoden kunden har valgt ikke kan benyttes til tross for at TeamShirts gjennomfører den i henhold til avtalen, og særlig dersom kontoen ikke kan belastes pga. manglende dekning eller dersom det er angitt feilaktige opplysninger, må kunden erstatte merutgiftene dette fører til for TeamShirts eller andre parter som har fått i oppdrag å utføre avviklingen.

(3) Hvis "Faktura" er valgt som betalingsmetode, vil TeamShirts i enkelte tilfeller sjekke betalingsevnen før avtalen inngås. Slik vil TeamShirts sikre seg mot manglende betaling. Dessuten kan straffbare handlinger som f.eks. bedrageri forhindres. For sjekk av betalingsevnen vil CRIF Bürgel GmbH, Radlkoferstraße 2, 81373 München, Tyskland stille de adresseopplysninger og opplysninger om betalingsevne de har lagret om kunden i sin database til disposisjon for TeamShirts såfremt TeamShirts har fremvist troverdig, berettiget interesse. Opplysningene om betalingsevne beregnes med matematisk-statistiske metoder. For å ta en avgjørelse om å inngå eller gjennomføre et avtaleforhold, innhenter og bruker TeamShirts altså sannsynlighetsverdier, der blant annet adresseopplysninger inngår i beregningen.

(4) Kunden har kun rett til motregninger eller tilbakeholding dersom kundens krav er ubestridt eller fastslått rettslig. Utover dette kan ikke kunden utøve noen rett til tilbakeholding dersom kundens krav er basert på det samme avtaleforholdet. Ved feil eller mangler på den leverte varen forblir kundens rettigheter uberørt.

(5) Kunden samtykker i å motta fakturaer utelukkende i elektronisk form. Fakturaene sendes kunden per e-post i PDF-format.

§ 5 Eiendomsforbehold

(1) Frem til TeamShirts fordringer er innfridd forblir varene i avtalen TeamShirts' eiendom.

(2) Kunden er forpliktet til å behandle varene forsiktig frem til eierskapsoverdragelsen.

§ 6 Garanti

(1) Hvis det foreligger feil/mangler som faller inn under garantiplikten, har kunden innenfor lovens rammer retten til å kreve etterlevering, oppheve avtalen eller redusere kjøpsprisen. Krav fra kunden om skadeserstatning kan kun stilles i tråd med § 7.

(2) Hvis kunden er et foretak, er foreldelsesfristen for garantikrav ett år. For krav fra kunden om skadeserstatning iht. § 7 gjelder kun lovpålagte foreldelsesfrister.

§ 7 Ansvar

(1) a) TeamShirts er erstatningsansvarlig ved forsett og grov uaktsomhet, uansett juridisk grunn.

b) Ved simpel uaktsomhet er TeamShirts kun ansvarlig aa) for skader på liv, legeme og helse eller bb) for skader som oppstår fordi en vesentlig avtaleforpliktelse ikke er oppfylt (en forpliktelse som må oppfylles for at avtalen skal være mulig, og som avtalepartneren må kunne stole på at oppfylles). Dersom en vesentlig avtaleforpliktelse ikke oppfylles, er TeamShirts ansvar likevel begrenset til erstatning av den typen skader som kan forventes og normalt vil oppstå.

c) TeamShirts ansvar utover det som er er angitt i dette avsnittet (1) er utelukket, uavhengig av juridisk grunn for ansvaret (også kontraktfestet ansvar, forseelse, uaktsomhet eller unntakskrav).

d) Utelukkelser eller begrensninger av TeamShirts' ansvar ut fra dette avsnittet (1) gjelder ikke aa) hvis TeamShirts med vitende og vilje holder feil/mangler skjult overfor kunden, bb) hvis TeamShirts har gitt kunden en garanti for varens egenskaper, og cc) hvis TeamShirts er ansvarlig uavhengig av skyld på grunnlag av lovbestemmelser, inkludert ansvar i henhold til tysk produktansvarslov.

(2) Hvis TeamShirts' ansvar er utelukket eller begrenset gjennom avsnitt (1), gjelder det også for et eventuelt personlig skadeserstatningsansvar for TeamShirts organer, juridiske representanter, medarbeidere, representanter og medhjelpere.

§ 8 Informasjon om forbrukeres angrerett

Angrerett

Du har rett til å annullere denne avtalen innen fjorten dager uten å måtte oppgi grunner til det. Angrefristen er fjorten dager fra den dagen du eller en tredjepart oppnevnt av deg som ikke er transportør av varen har tatt varen i besittelse.

For å benytte deg av angreretten, må du sende oss (sprd.net AG, TeamShirts, Gießerstr. 27, 04229 Leipzig, Tyskland, telefon +47 80 02 48 02, faks +49 (0) 341 59 400 5499, info@teamshirts.no) en entydig erklæring (f.eks. per brev, faks eller e-post) om din beslutning om å annullere avtalen. Du kan bruke det vedlagte angreskjemaet for dette, men det er ikke påkrevet. For å overholde angrefristen er det tilstrekkelig hvis du sender meddelelsen om at du vil benytte deg av angreretten innen angrefristens utløp.

Konsekvenser av annullering

Hvis du annullerer denne avtalen, må du refundere alle betalinger vi har mottatt fra deg, inkludert leveringskostnader (med unntak av ekstra kostnader som skyldes at du har valgt en annen leveringsmetode enn den vi tilbyr som standardfrakt) straks og senest innen fjorten dager etter den dagen vi mottar meddelelsen om annullering av avtalen. For tilbakebetalingen bruker vi den samme betalingsmetoden som du brukte ved den opprinnelige transaksjonen, dersom ikke noe annet er uttrykkelig avtalt med deg. Du vil aldri bli belastet med gebyrer pga. tilbakebetalingen.

Vi kan nekte tilbakebetaling frem til vi har mottatt varen i retur, eller til du har levert et bevis for at du har sendt varen tilbake, avhengig av hva som inntreffer først. Du må sende eller levere varen tilbake til oss straks og senest fjorten dager fra den dagen du meddeler oss at avtalen annulleres. Fristen er overholdt hvis du sender varen innen fjorten dager. Du må stå for de direkte kostnadene for retur av varene. Du må betale eventuelle verdiforringelser på varene hvis denne verdiforringelsen oppstår pga. en håndtering av varene som ikke er nødvendig for å undersøke varens egenskaper og funksjoner.

Unntak fra angreretten

Angreretten gjelder ikke ved avtaler om levering av varer som ikke er forhåndsprodusert, og når et individuelt utvalg eller en bestemmelse fra forbrukerens side er avgjørende for produksjonen av dem, eller av varer som er entydig tilpasset forbrukerens behov.

Angreskjema

(Hvis du ønsker å annullere avtalen, ber vi deg fylle ut dette skjemaet og sende det til oss).

Til sprd.net AG, TeamShirts, Gießerstr. 27, 04229 Leipzig, Tyskland, faks +49 (0) 341 59 400 5499, info@teamshirts.no:

Herved ber jeg/vi om å annullere den avtalen som jeg/vi har (*) har inngått om kjøp av følgende varer (*)/levering av følgende tjenester (*)

Bestilt den (*)/mottatt den (*)

Navn på forbruker(e)

Adresse til forbruker(e)

Forbrukerens/forbrukernes underskrift (kun ved tilsending i papirform)

Dato

(*) Stryk det som ikke passer.

§ 9 Rettigheter til trykkdesign, ansvarsfraskrivelse

(1) "Tilrettelagt materiale" brukes heretter om all informasjon og alle motiver, inkludert trykkmotiver og ev. fonts og skrifttyper, eller andre materialer som kunden stiller til disposisjon for TeamShirts i sammenheng med bestillingen og/eller som kunden har godkjent (ved materialtilpasning eller -design utført av TeamShirts på oppdrag fra kunden).

(2) Kunden garanterer overfor TeamShirts og TeamShirts' tilknyttede foretak, juridiske representanter, ansatte og medhjelpere at det tilrettelagte materialet ikke er i strid med gjeldende lovbestemmelser (særlig forskrifter i straffeloven og forskrifter som skal beskytte mindreårige) eller andre parters rettigheter (særlig opphavsrettigheter, personlige rettigheter, merkevarerettigheter og liknende næringslivsrelaterte rettigheter). Kunden må informere TeamShirts umiddelbart dersom andre parter gjør krav på rettighetene til tilrettelagt materiale.

(3) Dersom tilrettelagt materiale er i strid med lovbestemmelser eller andre parters rettigheter, har TeamShirts og TeamShirts' tilknyttede foretak, juridiske representanter, ansatte og medhjelpere rett til å forlange skadeserstatning fra kunden for den skaden de har blitt tilført på grunn av dette. Kunden er særlig forpliktet til å frita TeamShirts og TeamShirts' tilknyttede foretak, juridiske representanter, ansatte og medhjelpere fra alt ansvar knyttet til rettsprosesser, krav, skader, kostnader og andre utgifter som oppstår fordi andre parter fremmer krav i forbindelse med overtredelse av sine rettigheter.

(4) Kunden er selv ansvarlig for å kontrollere at det tilrettelagte materialet ikke er i strid med lovbestemmelser og andres rettigheter. Hvis det viser seg eller oppstår berettiget mistanke om at materiale som er tilrettelagt for en avtale er i strid med lovbestemmelser eller andres rettigheter, har TeamShirts rett til, i tillegg til alle mulige krav, innsigelser og rettsmidler, å avslå eller fratre fra avtalen.

§ 10 Tekniske og designmessige avvik

Under gjennomføring av avtalen forbeholder vi oss retten til normale avvik i forhold til beskrivelser og opplysninger i våre kataloger, inkludert vårt nettsted, når det gjelder stoffegenskaper, farge, vekt, mål, utforming eller andre liknende egenskaper på varen, dersom slike avvik kan anses å være rimelige for kunden. Rimelige årsaker til endringer kan oppstå pga. vanlige variasjoner og tekniske produksjonsprosesser.

§ 11 - Konfliktløsing

Den europeiske kommisjon har tilrettelagt en plattform for konfliktløsning på nettet på https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Vi er ikke forpliktet til og ønsker ikke å delta i konfliktløsning ved et forbrukermeglingsorgan.

§ 12 Verneting – sted for utførelse – rettsvalg

(1) Stedet for utførelse av samtlige ytelser er TeamShirts hovedsete i Leipzig.

(2) Hvis kunden er næringsdrivende ("Kaufmann" i henhold til tysk næringslivslov "Handelsgesetzbuch"), en juridisk person eller en offentlig instans, er Leipzig verneting. TeamShirts har i dette tilfellet også rett til å klage inn kunden ved juridiske institusjoner på dennes tilholdssted etter TeamShirts eget valg. Det samme gjelder dersom kunden ikke har verneting i Tyskland, flytter tilholdssted ut av landet etter avtaleinngåelsen eller dersom tilholdsstedet er ukjent ved innklagingen.

(3) Avtalen i henhold til disse generelle forretnings- og leveringsvilkårene underligger utelukkende tysk rett. FN-kjøpsrett og eventuelt andre mellomstatlige overenskomster er utelukket, også dersom de skulle være overtatt i tysk rett. Hvis kunden er forbruker og har tilholdssted i et annet land enn Tyskland, er gjeldende forbrukervernbestemmelser i denne staten uberørt av rettsvalget (art. 6 avsn. 2 ledd 2 forordning (EF) 593/2008).

(4) Hvis enkelte bestemmelser i disse generelle forretnings- og leveringsvilkårene skulle være ugyldige, forblir resten av avtalen gyldig. Hvis noen bestemmelser skulle være ugyldige, følger innholdet i avtalen gjeldende lovbestemmelser. Avtalen er derimot ugyldig hvis det ville være urimelig å forvente av en avtalepart å holde fast ved den, også med tanke på den endringen som nevnes i ledd 2.

Versjon: 01/2017